PŘEHLED GRANTŮ A VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRŮ CČES ZAROKY 1994-2010.

Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého (1994)

 • vyhrazeno k financování provozu pracoviště a zpracovávání archivních materiálů

Grant nadační organizace HEPS se sídlem v Budapešti (1995)

 • podpůrný projekt určený výhradně k zabezpečení budoucí činnosti CČES

Československá exilová politika po roce 1948 (1995-1997)

 • grant udělila Grantová agentura ČR
 • Hlavní řešitel: prof. PhDr. M. Trapl, CSc.
 • Řešitelé ze strany exilu: prof. J. Nehněvajsa, prof. M. Povolný
 • Spoluřešitelé: V. Fiala, Z. Jirásek, M. Kouřil, M. Přibáň, A. Skoupý, R. Zaoral ad.

České krajanské komunity v zahraničí (1997-1998)

 • společný grant udělilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Hlavní řešitel: prof. PhDr. M. Trapl, CSc.
 • Hlavní spoluřešitel: PhDr. S. Brouček (Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR).
 • Spoluřešitelé: I. Barteček, V. Fiala, K. Konečný, M. Kouřil, A. Skoupý a další spolupracovníci mimo KH a KPES.

Československý exil v letech 1948-1989 (1999-2001)

 • Společný grant GA ČR. Nositel grantu: doc. PhDr. V. Prečan (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Československé dokumentační středisko, o.p.s.)
 • Spolunavrhovatel grantu: doc. PhDr. M. Kouřil, CSc. katedra politologie a evropských studií FF UP).
 • Spoluřešitelé: I. Barteček, J. Burešová, V. Fiala, K. Konečný, K. Podolský, A.Skoupý, M. Trapl.

Výzkum emigrace z českých zemí v novověku (2001-2006)

 • Udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Hlavní řešitel: prof. PhDr. M. Trapl, CSc.
 • Spoluřešitelé: I. Barteček, V. Fiala, K. Konečný, M. Kouřil, A. Skoupý, M.Mandelíčková ad.
 • Podíl čs.vojenské emigrace na úsilí o obnovení demokracie v Československu po únoru 1948 (2006-2008)
 • GAO/GA řešitelé K.Konečný (UP), František Hanzlík, Václav Vondrášek (oba Univerzita obrany v Brně)

Kapitoly z dějin čekoslovenského exilu po druhé světové válce (2006-2008)

 • řešitelé I. Barteček, M. Trapl, J. Burešová, V. Prečan (Československé dokumentační středisko Praha

Československý exil v Austrálii a jeho kultura po roce 1948 (2012-2016)

 • grant udělila Grantová agentura ČR
 • řešitelé Jaroslav Miller, Miloš Trapl, Jana Burešová