Publikace vydané CČES

 • Zpravodaj pro exilová studia, I., 1. (podzim), Olomouc 1995.
 • Zpravodaj Centra pro exilová studia, I., 2. (jaro), Olomouc 1996.
 • PŘIBÁŇ, Michal: České krajanské a exilové noviny a časopisy po roce 1945. CČES FF UP, Olomouc 1995.
 • Česká krajanská komunita ve světě. In: Sborník prací historických, ActaUniversitatis Palackianea Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 31-2002,Olomouc 2003). (Přispěli P. Kaletka, S. Brouček, K. Konečný, Dita Špunarová, M.Mandelíčková, I. Barteček, M. Borák, M. Vaněk, M. Trapl, A. Skoupý).
 • ZAORAL, Roman: Soupis českých krajanských a exilových spolků v Torontu po roce 1945. In: Emigrace z českých zemí. Mladá Boleslav 2001, s. 125-174.
 • MOTLÍČEK, T.: Zpráva o činnosti centra pro československá exilová studia zarok 2003. In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica,Historica 32-2003.
 • Studie z dějin emigrace z českých zemí. Sborník studentských prací 2003.
 • Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945-1989. I. od května 1945 do srpna 1968. Olomouc 2004.
 • RECHCÍGL, Miloslav: Czech-American Historic Sites, Monuments andMemorials. Olomouc – Ostrava 2004.
 • RECHCÍGL, Miloslav: Czechoslovak American archivalia. I-II. Díl. Olomouc –Ostrava 2004.
 • Organizace 22. výročního světového kongresu SVÚ, 22. 6. – 4. 7. 2004.
 • Morava viděna z vnějšku/Moravia from World Perspective (I-II). Sborník příspěvků z 22. světového kongresu SVU. Olomouc 2006.
 • MOTLÍČEK, T.: Zpráva o činnosti centra pro československá exilová studia za rok 2004, in: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica,Historica 33-2007.
 • MOTLÍČEK, Tomáš – ŠMERAL, Jiří: Průvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová studia při FF UP v Olomouci. Olomouc, Vydavatelství UP 2007.
 • KONEČNÝ, Karel: Zpráva o činnosti Centra pro československá exilová studia v letech 2005 – 2007, in Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Historica 34-2008.
 • Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. Olomouc 2008.
 • KONEČNÝ, Karel: Zpráva o činnosti Centra pro československá exilová studia v letech 2007 – 2009, in Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, FacultasPhilosophica, Historica 36-2009.
 • ŠMERAL, Jiří: Průvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová studia při FF UP v Olomouci. 2. svazek: Rada svobodného Československa. Olomouc, Vydavatelství UP 2009.
 • Emigrace. Historické práce Centra pro československá exilová studia. Svazek 5. Olomouc 2009.
 • Emigrace. Historické práce Centra pro československá exilová studia. Svazek 6.(ed. Burešová, J. – Pelikánová, J.). Olomouc 2010.

 

Publikační výstupy současných spolupracovníků CČES

Prof. PhDr. Ivo BARTEČEK, CSc.

 • Charles Sealsfield – Europa y el Nuevo Mundo en la primera mitad del siglo XIX. In: Ibero-Americana Pragensia, XXVII, Univerzita Karlova, Praha 1993, s. 175-180.
 • Charles Sealsfield – Starý a Nový svět v první polovině 19. století (Badatelskémožnosti). In: Historie – Historica, 1, Acta Facultatis Philosophicae, UniversitasOstraviensis, Ostrava 1993, s. 49-55.
 • K zájmu českého kapitálu o Latinskou Ameriku ve 20. a 30. letech (PříkladBrazílie). In: Češi v cizině, 7, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1993,s. 120-134.
 • Z latinskoamerických reportáží Egona Erwina Kische: Čechy a Mexiko. In:Historie – Historica, 2, Acta Facultatis Philosophicae, Universitas Ostraviensis,Ostrava 1994, s. 137-147.
 • En torno a los reportajes latinoamericanos de Egon Erwin Kisch: México yBohemia. In: Ibero-Americana Pragensia, XXIX, Univerzita Karlova, Praha 1995, s.201-208.
 • Aus Egon Erwin Kischs lateinamerikanischen Reportagen: Mexiko und Bohmen. In: Germanistisches Jahrbuch Ostrava/Erfurt. Literaturwissenschaft, Linguistik,Didaktik, l, Facultas Philosophica, Universitas Ostraviensis, Ostrava 1995, s. 10-22.
 • André Simone – El Libro Negro del Terror Nazi en Europa (México 1943).Kapitola z dějin antifašistického zápasu. In: Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“, Ostrava 1995, s. 258-265.
 • Vystěhovalectví z českých zemí a Československa do Latinské Ameriky (Bilance české latinoamerikanistiky). In: Historie – Historica, 3, Acta Facultatis Philosphicae,Universitas Ostraviensis, Ostrava 1995, s. 143-160.
 • Otakar Odložilík – viděno z Mexika. In: Český lid , Academia, Praha, 82, 1995, 4, s.317-322.
 • Otakar Odložilík – Visto desde México. In: Ibero-Americana Pragensia, XXX,Univerzita Karlova, Praha 1996, s. 219-224.
 • Vystěhovalectví z českých zemí a Československa do Brazílie. In: Historie –Historica, 4, Acta Facultatis Philosphicae, Universitas Ostraviensis, Ostrava 1996, s.149-162.
 • Vystěhovalectví do Latinské Ameriky. In: Češi v cizině, 9, Ústav pro etnografii afolkloristiku AV ČR, Praha 1996, s. 172-197.
 • Emigración desde los países checos y Checoslovaquia hacia la América Latina(Balance de los estudios latinoamericanos checos). In: Ibero-Americana Pragensia,XXXI, Univerzita Karlova, Praha 1997, s. 227-241.
 • Československo-latinskoamerické vztahy první poloviny 20. století. Bilance české a slovenské latinoamerikanistiky. In: Moderní dějiny, Sborník k dějinám 19. a 20.století, 5, Historický ústav AV ČR, Praha 1997, s. 165-177.
 • Vystěhovalectví a studium vystěhovalectví – občanský či národnostní princip?(Příklad vystěhovalectví do Latinské Ameriky z Československa v letech1918-1938). In: Sborník prací historických, XV, Acta Universitatis PalackianaeOlomucensis, Facultas Philosophica, Historica 27-1996, Olomouc 1998, s. 205-211.
 • La expedición América del Sur 1997-1998. In: Ibero-Americana Pragensia, XXXII,Univerzita Karlova, Praha 1998, s. 268-270. (Ve spolupráci s J. Pavlíčkem.)
 • Česká krajanská komunita v Latinské Americe. In: Sborník prací historických,XVI, Acta Universitatis Palacianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 28-1998, Olomouc 1999, s. 121-128. (Ve spolupráci s J. Pavlíčkem.)
 • La topografía de la presencia de los compatriotas en América Latina: el pasado yel presente. In: Ibero-Americana Pragensia, XXXIII, Univerzita Karlova, Praha 1999,s. 195-200. Traducción S. Binková. (Ve spolupráci s J. Pavlíčkem.)
 • Československo a Latinská Amerika, 1918-1938. Možnosti a meze spolupráce. In:Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, sv. l, Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 347-353.
 • Občanský versus národnostní princip. Prvorepublikové vystěhovalectví ve světle českého a slovenského badatelského zájmu. (Příklad Latinské Ameriky). In:Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, sv. 2, Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 674-677.
 • Novověký exil. In: Česko-slovenská historická ročenka 1999, Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno 1999, s. 13-16.
 • Otakar Odložilík, Nové Španělsko a jezuité. In: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, Matice moravská, Brno 1999, s. 589-593.
 • Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku. Studie a dokumenty. CČES FF UP, Olomouc 1999.
 • Expedice Jižní Amerika 1997-1998. In: Sborník prací historických, XVI, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 28-1998,Olomouc 1999, s. 197-199.
 • Topografie krajanské přítomnosti v Latinské Americe. Minulost a současnost. In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Univerzita Karlova – Etnologický ústav AV ČR, Praha 2000, s. 129-135. (Ve spolupráci s J. Pavlíčkem.)
 • André Simone: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa (México 1943). In: Ibero-Americana Pragensia XXXIV, Univerzita Karlova, Praha 2000, s. ???
 • Exil jako předmět výzkumu a osobní zkušenost – Otakar Odložilík. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad Labem 2001, s. 44-50.
 • Češi v Rio de Janeiro. Zpráva z cesty konané ve dnech 19. 6. – 16. 7. 2000. In:Sborník prací historických, XVIII, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,Facultas Philosophica, Historica 30-2001, Olomouc 2002, s.
 • Sympozium česká krajanská komunita ve světě. Možnosti a meze výzkumu. In: Sborník historických prací, XIX, Acta Universitatis Palackianea Olomucensis,Facultas Philosophica, Historica 31-2002, Olomouc 2003 (v tisku).
 • Česká krajanská komunita v Latinské Americe – možnosti a meze výzkumu. In: Sborník historických prací, XIX, Acta Universitatis Palackianea Olomucensis,Facultas Philosophica, Historica 31-2002, Olomouc 2003 (v tisku).
 • Novověký exil. In: Český a slovenský exil 20. století. Úvodní katalog k výstavám Český a slovenský exil 20. století. Brno 2002, S. 132-133.
 • Po československých stopách v Latinské Americe. Olomouc 2004 (spolu s Vlastimilem Kybalem).

Prof. PhDr. Miloš TRAPL, CSc.

 • Zmařený útěk Msgre. Jana Šrámka a Františka Hály do exilu v březnu 1948. In: Zpravodaj pro exilová studia, I., č. 1. (podzim), 1995, s. 5-9.
 • Exil po únoru 1948. Počátky československé organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc, CČES FF UP 1996.
 • Exil po únoru 1948. In: Zpravodaj Centra pro exilová studia, I., 2.(jaro), 1996, s. 1-12.
 • Exilová politika v letech 1948-1956. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc, CČES FF UP 1996. (Společně se Z. Jiráskem.)
 • Životní osudy PhDr. Petra Zenkla. In: Petr Zenkl, Mozaika vzpomínek. Olomouc,CČES FF UP 1997, s. 5-13. (Editor M. Kouřil.)
 • Názory představitelů českého a slovenského poúnorového exilu na budoucí uspořádání státu. In: Česko-slovenská historická ročenka 1998, Brno 1998, s. 31-38.(Společně s A. Skoupým.)
 • Krajanské spolky ve Švýcarsku po vzniku Československa. In: Zpravodaj, časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 1998 (r. 31), č. 9, s. 33-34.
 • Československé krajanské hnutí ve třicátých letech. In: Zpravodaj, časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 1998 (r. 31), č. 10, s. 31-32.
 • Česká politická emigrace ve 20. století (1914-1989). In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu. Praha 2000, s. 36-45.
 • Tschechische politische Emigration in den Jahren 1938, 1939, 1948 und 1968. In: Exile im 20. Jahrhundert, Exilsforschung ein internationales Jahrbuch, Band 18,München 2000, s. 77-87.
 • Problémy výzkumu exilu 1948-1989. In: Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu historiků, Praha 2001, s. 94-101.
 • Centrum pro československá exilová studia. In: Sborník historických prací, XVII, Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 29-2000, Olomouc 2001, s. 257-260.
 • POVOLNÝ, Mojmír: Má cesta dvacátým stoletím. Brno 2001, s. 5-7. (Předmluva ke knize.)
 • FIC, Victor Miroslav: Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23.únor 1948-16. březen 1990. Prameny a studie k dějinám čs. exilu 1948-1989, sv.5,. Brno 2002, s. 11-18. (Předmluva ke knize.)
 • Výzkumná základna studia historie českých krajanských komunit a československá emigrace ve Švýcarsku. In: Sborník prací historických, XIX, Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 31-2002,Olomouc 2003 (v tisku). (Společně s A. Skoupým.)
 • TRAPL, Miloš: Polská emigrace v Československu. In: Exil v Praze a v Československu 1918-1938. Praha 2005.

Doc. PhDr. Karel KONEČNÝ, CSc.

 • Český poúnorový exulant plukovník Adolf Kučera a několik poznámekk problematice českého vystěhovalectví a exilu v Minnesotě. In: Sborníkprací historických, XIX, Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, FacultasPhilosophica, Historica 31-2002, Olomouc 2003.

Doc. PhDr. Miloš KOUŘIL

 • Písemnosti Karla Pecháčka. In: Zpravodaj pro exilová studia, I., č. 1. (jaro), Olomouc 1995, s. 36-38.
 • ZENKL, Petr: Mozaika vzpomínek. CČES FF UP, Olomouc 1997. (Editor M.Kouřil.)

Prof. PhDr. Jana BUREŠOVÁ, CSc.

 • Únos Bohumila Laušmana a československá emigrace. In: Listy, 4/2004, s. 58-64.
 • Poznámky k případu Bohumila Laušmana. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno2005, s. 192-203.
 • Silvestrovský útěk Bohumila Laušmana do emigrace a jeho tvrdý dopad na rodinu. In: Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. Olomouc, Centrum pro československá exilová studia FF UP, 2006, s. 59-67.ISBN 80-224-1384-1. (Společně s M. Traplem).
 • Materiály k emigraci Bohumila Laušmana v Jugoslávii. In: Československý exil1938-1989 v zahraničních archívech. Sborník z vědecké konference 21.-22.11.2007 na Univerzitě obrany Brno. Brno, Univerzita obrany, 2008, s. 65-82. Spolu s M. Traplem.ISBN 978-80-7231-557-4.
 • Jugoslávská etapa Laušmanova exilu. In: Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. Eds. K. Konečný, T. Motlíček. Olomouc,Centrum pro československá exilová studia při Katedře historie FF UP v Olomouci,ediční řada Emigrace, 2008, s. 69 – 92. (Společně s M. Traplem). ISBN 978-80-244-1999-2.
 • Bohumil Laušman – Proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, 124 s. (Společně s M. Traplem).

Mgr. Monika MANDELÍČKOVÁ

 • Nebraska – česká emigrace, dosavadní poznatky a další možnosti výzkumu. In: Sborník historických prací, XIX, Acta Universitatis Palackianea Olomucensis,Facultas Philosophica, Historica 31-2002, Olomouc 2003.

PhDr. Arnošt SKOUPÝ, CSc.

 • Vznik sítě českých krajanských spolků ve Švýcarsku (1901-1914). In: Zpravodaj,časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 1998 (r. 31), č. 3, s. 35-36.
 • K činnosti českých krajanských spolků ve Švýcarsku v letech jejich počátků. In: Zpravodaj, časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 1998 (r. 31), č. 4, s.35-36.
 • České krajanské spolky ve Švýcarsku za l. světové války (část 1.-2.). In: Zpravodaj, časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 1998 (r. 31), č. 5, s. 37-38 a 1999(r. 32), č. 3, s. 33-35.
 • Česká „helvetica“ ve fondu „Ministerstvo zhraničních věcí – Vídeň“ Státního ústředního archivu v Praze. In: „Slavme chvíli“. Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 1999, s.33-36.
 • Krajanské spolky jako způsob adaptace. (Některé poznatky ze studia historie krajanských spolků ve Švýcarsku). In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21.století, Praha 2000, s. 108-111.
 • Adaptace českých exulantů ve Švýcarsku po roce 1968. In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha 2000.
 • Výzkumná základna studia historie českých krajanských komunit a československá emigrace ve Švýcarsku. In: Sborník historických prací, XIX, Acta Universitatis Palackianea Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 31-2002,Olomouc 2003. (Společně s M. Traplem.)
 • Československá emigrace a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945-1989. I.od května 1945 do srpna 1968. Olomouc 2003 (Společně s M. Traplem).

Mgr. Lucie REITINGEROVÁ, Mgr. Jitka PELIKÁNOVÁ

 • Josef Josten. Inventář k fondu. Olomouc 2009.  
 • Eduard Fusek. Inventář k fondu. Olomouc. 2010. 
 • Petr Hrubý. Inventář k fondu. Olomouc 2011.
 • Karel Pospíchal. Inventář k fondu. Olomouc 2011.

Mgr. Lucie REITINGEROVÁ

 • Leopold Rozbořil. Inventář k fondu. Olomouc 2009.